Skład Zarządu SITPNiG w Sanoku:PREZES

Mieczysław Kawecki


Informacje ogólne:


W dniu 13 sierpnia 1946 r. odbył się I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia, na którym wybrano Zarząd Główny, uchwalono Statut, deklarację programową wraz z ustaleniem struktury organizacyjnej instytucji.

Jednym z sześciu powołanych wtedy Oddziałów był Sanocki Oddział, posiadający dwa Koła Zakładowe – w Wańkowej i Grabownicy, skupiający 35 członków. Po dzień dzisiejszy Oddział zrzesza w swoich szeregach inżynierów, techników i pracowników zatrudnionych w branżach naftowych lub innych gałęziach przemysłu oraz przedstawicieli świata nauki.

Aktualnie, stan osobowy Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Sanoku na 30.06.2011 r. wynosił 924 członków, w tym:
- 374 inżynierów,
- 341 techników,
- 209 z wykształceniem nietechnicznym.

Sanocki Oddział posiada osiem Kół Zakładowych, w tym: jedno działające przy Dyrekcji Sanockiego Oddziału PGNiG S.A., cztery działające przy Ośrodkach Kopalń: w Ustrzykach Dolnych, w Łańcucie, w Przemyślu i w Tarnowie, dwa skupiające pracowników Biur Sanockiego Oddziału PGNiG SA w Jaśle i Krakowie, jedno skupiające członków pracujących w firmach: Control Process, Nafta-Gaz-Serwis, Metal-Naft oraz Klub Seniora.

Działalność Oddziału i Kół Zakładowych skupia się w dużym stopniu na działalności naukowo-technicznej, przejawiającej się w organizowaniu konferencji naukowo-technicznych, seminariów i sympozjów. Tematyka dostosowana jest do potrzeb zakładów przemysłu naftowego. Corocznie organizowane są przez Oddział krajowe i zagraniczne konferencje techniczne. Ich uczestnikami są m. in. pracownicy uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych, przedstawiciele zakładów przemysłu naftowego i współpracujących z nimi firm specjalistycznych.

Oddział na zlecenie macierzystego Zakładu prowadzi kursy wewnątrzzakładowe celem podniesienia kwalifikacji zawodowych, uzyskiwania tytułu robotnika wykwalifikowanego i mistrza w zawodzie. Przeprowadza szkolenia uzupełniające z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie czynności związanych z przemysłem naftowym. Przy Oddziale działa Komisja Energetyczna, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, nadająca uprawnienia do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz nadająca uprawnienia dla dozoru w/w urządzeń.

Wiele uwagi poświęca się także organizowaniu wycieczek z programem technicznym i krajoznawczo-poznawczym. Co roku planowane są wyjazdy w różne rejony Polski i do wielu krajów Europy.

Przy Oddziale SITPNiG w Sanoku, w 2000 r. powołano Klub Seniora, który aktualnie skupia 162 emerytów, byłych pracowników Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu. Posiada on swoje grupy terenowe w Ustrzykach Dolnych, Przemyślu, Łańcucie i Tarnowie. Klub raz w miesiącu organizuje spotkania z prelekcjami o tematyce technicznej, ekonomicznej, kulturalnej, itp.

Oddział wspólnie z Kołami Zakładowymi od wielu lat sprawuje opiekę nad szkołami noszącymi imię Ignacego Łukasiewicza, istniejącymi na terenie działania Oddziału: Zespół Szkół Technicznych w Sanoku, Szkoły Podstawowe w Ropience, Czarnej, Strachocinie, Humniskach, Pakoszówce, Jodłówce, Cieszacinie Wielkim i Drwini.

Osiągnięcia Oddziału zawdzięczamy ofiarnej pracy jego członków w Kołach Zakładowych, poszczególnym Zarządom Kół Zakładowych i Zarządom Oddziału w całej 65-letniej działalności naszej organizacji. Na szczególną uwagę zasługują m. in.:
- zorganizowanie ogromnej liczby kursów, szkoleń, kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, odczytów czy wystaw,
- wykonanie wielu projektów, dokumentacji, opracowań przez zespoły rzeczoznawców, w ramach różnych specjalności naftowych i gazowniczych,
- integrowanie oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami zawodowymi poprzez organizowanie wycieczek o charakterze naukowo-technicznym i krajoznawczym, turniejów i imprez sportowych czy spotkań koleżeńskich,
- pomoc i współpraca ze szkołami, które przyjęły imię Ignacego Łukaszewicza,
- zorganizowanie i pomoc w rozwoju sektora naftowego w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
- współuczestniczenie w redagowaniu stowarzyszeniowych periodyków Wiadomości Naftowych i Gazowniczych czy Wieku Nafty.

Obecnie do sanockiego Oddziału należy czterech członków wspierających:

1. PGNIG SA Oddział w Sanoku,
2. Control Process SA,
3. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Nafta-Gaz-Serwis SA,
4. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Metal-Naft Sp. z o.o.