• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
  Zakłady Chemiczne "Organika - Sarzyna"

  adres:
   
  ul. Chemików 1
  37-310 Nowa Sarzyna
  telefon:
  fax:
  606 249 271
   
  e-mail:

  czeslaw.kozyra@gmail.com

  www:

  www.sitpchem.org.pl

  Prezes Zarządu: mgr inż. Czesław Kozyra

Władze Oddziału SITPChem w Rzeszowie:PREZES ZARZĄDU

Czesław Kozyra


V-CE PREZES ZARZĄDU

Daniel Budnik


SEKRETARZ

Janusz Serafin


SKARBNIK

Jolanta Płoszyńska


CZŁONKOWIE

Zofia Byczkowska
Halina Ślebocka


Komisja Rewizyjna SITPChem Oddział w Rzeszowie:PRZEWODNICZĄCY

Marzena Pieniążek


CZŁONKOWIE

Jacek Lubczak
Kazimierz Marchut


Sąd Koleżeński SITPChem Oddział w Rzeszowie:PRZEWODNICZĄCY

Janusz Żuraw


CZŁONKOWIE

Grażyna Groszek
Irena Kurcaba


Misją Stowarzyszenia jest propagowanie/upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wzajemną jedność interesów inżynierów i techników i przemysłu chemicznego.

Celami SITPChem są:


1) działanie na rzecz integracji zawodowej, społecznej i europejskiej członków SITPChem oraz tworzenie i utrzymywanie więzi między społecznością techniczną a innymi organizacjami oraz instytucjami i władzami;
2) podejmowanie działań wspierających rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość;
3) podejmowanie działań promujących aktywizację zawodową i zatrudnienia członków pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą zatrudnienia;
4) krzewienie zasad etyki zawodowej inżynierów i techników oraz etosu tych zawodów;
5) działania szkoleniowe, informacyjne i egzaminacyjne wspomagające zwiększanie kwalifikacji zawodowych, w tym w obszarze energetyki;
6) reprezentowanie, udzielanie wszechstronnej pomocy oraz obrona interesów członków SITPChem;
7) popularyzowanie dorobku autorów twórczych osiągnięć w dziedzinie nauki, techniki i gospodarki;
8) podejmowanie inicjatyw i działania na rzecz rozwoju nauki oraz działalności innowacyjno-wdrożeniowej;
9) wspieranie systemów edukacji i oświaty oraz upowszechnianie wiedzy i kultury technicznej;
10) organizowanie i wspieranie działań sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
11) utrwalanie historii stowarzyszenia i przemysłu chemicznego oraz dorobku indywidualnych twórców techniki;
12) podtrzymywanie tradycji i narodowej świadomości kulturowej związanej z rozwojem przemysłu w tym chemicznego oraz gospodarki;
13) promowanie wolontariatu w realizacji celów SITPChem.

SITPChem realizuje swoje cele w szczególności poprzez:


1) prowadzenie działalności na rzecz krzewienia profesjonalizmu i integracji zawodowej;
2) prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej, informacyjnej i konsultacyjnej;
3) organizowanie zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw oraz wycieczek w kraju i za granicą;
4) prowadzenie przewodów specjalizacji zawodowej i nadawanie tytułów rzeczoznawców;
5) prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu energetyki;
6) współdziałanie z organizacjami gospodarczymi, naukowymi, administracją państwową i samorządową, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców;
7) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą;
8) organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego oraz samopomocy koleżeńskiej,
9) nagradzanie, honorowanie, wyróżnianie członków SITPChem oraz opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie nadawania odznaczeń państwowych, resortowych i stowarzyszeniowych,
10) wyrażanie opinii i podejmowanie inicjatyw w sprawach problemowych związanych z chemią lub przemysłem chemicznym.