• Stowarzyszenie Inżynierów Techników Górnictwa Tarnobrzeg

  Stowarzyszenie Inżynierów Techników Górnictwa Tarnobrzeg

  adres:
   
   
   
   
   
   
   
  e-mail:

  sitg.rzeszow-projekt@wp.pl

  www:

  brak

  Prezes: mgr inż. Józef Górka

Za datę powstania stowarzyszeniowego ruchu Polskich Inżynierów Górniczych uznaje się rok 1892, w którym to absolwenci Akademii Górniczej w Leoben tworzą w Krakowie tajną reprezentację polskich górników i hutników o nazwie DELEGACJA.
Dzisiaj Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach około 14.000 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej. Działa na terenie całej Polski poprzez 19 Zarządów Oddziałów oraz Koła w ilości powyżej 170, obejmując swym zasięgiem zarówno górnictwo podziemne jak i górnictwo odkrywkowe i otworowe.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa zwane dalej SITG lub „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) SITG jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem naukowo - technicznym zrzeszającym inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.
Terenem działalności SITG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Katowice.

SITG Oddział Tarnobrzeg powstał w 1963 roku.


Cele SITG:


- integrowanie środowiska inżynierów i techników,
- kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce,
- inspirowanie przedsięwzięć techniczno - organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego,
- ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG,
- krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki,
- doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki,
- kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników,
- kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki,
- budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.