• Stowarzyszenie Geodetów Polskich

  Stowarzyszenie Geodetów Polskich
  Oddział w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. Kopernika 1
  35-069 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 850-78-10 
  e-mail:

  sgp.rzeszow@onet.pl

  www:

  www.sgp.rzeszow.pl

  Prezes Zarządu: Antoni Bosek

Skład Zarządu SGP w Rzeszowie:PREZES ZARZĄDU

Antoni Bosek


ZARZĄD ODDZIAŁU RZESZOWSKIEGO

Antoni Bosek Prezes
Stanisław Adamczyk
Jan Fus
Mieczysław Kapustka
Halina Kwiecień
Jolanta Lemisz
Andrzej Miąsik
Obłój Zdzisław
Karol Ożóg
Wojciech Tylko
Stanisław Skalski
Stanisław Adamczyk Zastępca członka

W skład Zarządu Oddziału wchodzą również kol. Prezesi Kół Terenowych


SKŁAD ZARZĄDU

Antoni Bosek Prezes
Stanisław Adamczyk Wieceprezes
Zdzisław Obój Wieceprezes
Zofia Wałczyk Wieceprezes
Monika Balawejder Sekretarz
Andrzej Miąsik Członek
Andrzej Fulda Członek
Karol Ożóg Członek


PREZESI KÓŁ TERENOWYCH

Marcin Strusiński K Nr 1
Monika Balawejder K Nr
Irena Cieszyńska K Nr 5
Jan Wilk K Nr 8
Andrzej Fulda K Nr 9
Zofia Wałczyk K Nr 11
Sebastian Zieliński K Nr 12
Mieczysław Niemiec K Nr 13
Jakub Ehrenfeld K Nr 14
Bogusława Fac K Nr 15
Edyta Mikołajczak K Nr 16
Beata Salzberg-Marszał K Nr 19
Wiesław Tołpa K Nr 25
Waldemar Piątek K Nr 26
Jerzy Ostrowski K Nr 27
Robert Korzeniowski K Nr 28


KOMISJA REWIZYJNA

Józef Chruszczyński Przewodniczący
Jacek Fura Zastępca Przewodniczącego
Julian Sawa Sekretarz
Jan Worek Członek
Bogusława Fac Zastępca Członka, Skarbnik Oddziału
Mieczysław Rodzeń Zastępca Członka


ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Marian Liszka Przewodniczący
Kazimierz Krajewski Zastępca Przewodniczącego
Stanisław Łobos Sekretarz
Łucjan Pietluch Członekk
Eugeniusz Krupa Zastępca Członka


DELEGACI NA ZJAZD

Antoni Bosek Delegat
Krzysztof Cisek Delegat
Irena Moskwa Delegat
Zdzisław Obłój Delegat
Karol Ożóg Delegat


Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Rzeszowie:


W okresie drugiej wojny światowej zawód geodezyjny poniósł ogromne straty. Geodeci przemierzyli wszystkie szlaki bojowe Wojska Polskiego na wschodzie i zachodzie, także stanowili ważne ogniwo walki podziemnej w kraju. Z chwilą wyzwolenia Polski, geodeci jako jedni z pierwszych w środowisku technicznym podjęli działalność zawodową, organizując służbę geodezyjną i kartograficzną, a także szkolnictwo zawodowe.

W atmosferze pełnej zapału i woli ofiarnego działania 20.03.1945 r. wznowił działalność Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszymi członkami i działaczami Związku, z terenu ówczesnego województwa rzeszowskiego byli: kol. kol. Józef Bieniasz, Wilhelm Chwałek, Franciszek Łukszo, Tadeusz Presz, Zygmunt Wierzyński, Jan Pańko, Karol Lipski i Kazimierz Tarajko. Oni to na przełomie 1946 i 1947 roku byli założycielami Oddziału Związku Mierniczych R.P. w Rzeszowie, którego przewodniczącym został kol. Józef Bieniasz. W pierwszych powojennych latach Oddział Związku zajmował się głównie problemami: organizacji wojewódzkiej służby geodezyjnej, kształceniem kadr geodezyjnych i kartograficznych, a także sprawami reformy rolnej.

Z inicjatywy członków związku, kol. kol. Józefa Barańskiego, Emila Pretoriusa i Franciszka Łukszo powołano w 1945 r. Wydział Mierniczy przy Państwowej Szkole Budownictwa w Jarosławiu, który później przekształcano kolejno w 2-letnie Liceum Miernicze, 3-letnie Gimnazjum Miernicze, Technikum Geodezyjne, a aktualnie Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska.

Doceniając aktywność Oddziału Związku, Zarząd Główny Naczelnej Organizacji Technicznej powierzył mu organizację swego Oddziału w Rzeszowie, który powołano 16 listopada 1950 roku. Oczywiście pierwszym członkiem Oddziału NOT był Oddział Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie. Z biegiem lat zmieniały się problemy i zadania, a także sam zawód mierniczego-geodety.

Na tle tych wydarzeń w 1953 r. Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej zmienił nazwę na Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP), organizację o charakterze naukowo-technicznym.

Działalność SGP koncentruje się wokół problematyki naukowo-technicznej, czego wyrazem są liczne konferencje i sympozja. Prowadzona dotychczas akcja szkolenia geodetów i kartografów systemem kursów przeradza się w system dokształcania mający głównie na celu podwyższanie kwalifikacji zawodowych geodetów i kartografów z uwagi na ciągły postęp techniczny.

Przy wydatnej pomocy finansowej i organizacyjnej SGP w dniu 27.04.1968 r. oddany zostaje do użytku Dom Technika w Rzeszowie. W składzie prezydium komitetu budowy był kol. Franciszek Łukszo, natomiast członkami tego komitetu byli kol. kol. Jan Pańko, Zygmunt Wierzyński i Kazimierz Tarajko. W tym roku również z inicjatywy Oddziału SGP powołano w Rzeszowie Punkt Konsultacyjny Wydziału Geodezyjnych Urządzeń Rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

W następnych latach SGP aktywnie uczestniczy w reformie służby geodezyjnej, dokonanej w pionie GUGiK i resorcie rolnictwa. Tylko dzięki działaniu i inicjatywie Oddziału powołano przy Państwowej Szkole Budownictwa w Rzeszowie Pomaturalną Szkołę Techniczną o kierunku geodezji i kartografii. W latach osiemdziesiątych na bazie PST rozpoczęło działalność Technikum Geodezyjne w Rzeszowie. W 1974 roku powołano Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych oraz Powiatowe Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych jako samodzielne jednostki organizacyjne.

Od 1.01.1975 r. GUGiK powołał Zjednoczenie Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych „GEOKART”, w skład którego weszło Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Rzeszowie, powstałe z połączenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wydziału Zamiejscowego Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii w Rzeszowie. W tym też roku wprowadzono nowy podział administracyjny kraju.

Początkowo Rzeszowski Oddział SGP objął swym działaniem cztery województwa, tj. krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie i tarnobrzeskie. Dopiero w maju 1977 r. powstał Oddział SGP w Krośnie, który swym działaniem obejmuje byłe województwo krośnieńskie.

Zarząd Główny SGP, doceniając możliwości organizacyjne Oddziału, powierzył mu organizację XXVI Zjazdu Delegatów SGP, który odbył się w dniach 7-8.05.1977 r. w Domu Technika w Rzeszowie.

Od 1984 roku Oddział podjął organizację postępowań kwalifikacyjnych, mających na celu zdobywanie uprawnień zawodowych przez geodetów i kartografów. Łącznie do tej pory przeprowadzono 31 takich postępowań, a uprawnienia zawodowe zdobyło ok.2500 geodetów i kartografów.

Dzięki tej działalności zawód geodezyjny w miarę szybko i bez dużych strat dostosował się do gospodarki rynkowej wprowadzonej w początkach lat 90-tych.

Wieloletnie wysiłki SGP w zakresie prawnych uregulowań działalności geodezyjnej i kartograficznej zaowocowały uchwaleniem ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Zmiany polityczne i ustrojowe dokonujące się w kraju w początkach lat dziewięćdziesiątych oraz kryzys gospodarczy doprowadziły do rozpadu dużych przedsiębiorstw geodezyjnych i likwidacji niektórych służb resortowych, co jednak nie doprowadziło do bezrobocia geodetów. Oddział Rzeszowski nieznacznie zmniejszył swoją liczebność, jednak jego istnienie nigdy nie było zagrożone.

XXXI Zjazd Delegatów obradujący w Białymstoku w 1992 r. uznał za celowe bronić jedności organizacyjnej Stowarzyszenia. Nieznacznie zmieniono statut, dostosowując go do nowej sytuacji.

W 1995 r. XXXII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu uchwalił „Kodeks etyki zawodowej geodety” którego autorem był między innymi Stanisław Górczyński - członek Rzeszowskiego Zarządu Oddziału SGP.

Aktualnie Oddział SGP w Rzeszowie składa się z 21 kół zakładowych, które zrzeszają 558 członków. Zarząd Oddziału swoje zadania realizuje przy pomocy sześciu komisji d/s: szkolenia, techniki, zawodu, imprez stowarzyszeniowych, funduszu pomocy koleżeńskiej, współpracy z seniorami.

Przy Zarządzie Oddziału działają - Oddziałowy Sąd Koleżeński i Komisja Rewizyjna. Po zakończeniu każdej kadencji Zarząd Oddziału składa sprawozdanie z działalności, które przyjmują kolejne Zgromadzenia Delegatów Oddziału SGP w Rzeszowie.

Na przestrzeni lat funkcje prezesów Zarządu Oddziału pełnili kolejno: kol. kol. Józef Bieniasz (1947-1949), Zygmunt Wierzyński (1950), Antoni Wojtyś (1951), Józef Bieniasz (1952-1953), Zygmunt Wierzyński (1954), Leopold Kiersnowski (1955), Kazimierz Tarajko (1956-1958), Witold Szymczyk (1959-1960), Kazimierz Tarajko (1961-1970), Emil Chmiel (1971-1976), Krzysztof Cisek (1977 - do chwili obecnej).

Na tle zarysu historycznego dziejów geodezji polskiej pokazano w możliwie największym skrócie rolę i działalność Zarządu Oddziału SGP.

Przez pół wieku oddział rzeszowski SGP wypracował swoisty klimat koleżeństwa, kontynuowania tradycji, które przejęte zostały od naszych niezapomnianych kolegów; Bieniasza, Pańki, Wierzyńskiego, Tarajki, Wojtysia, Łukszy, Krechela, Nawrockiego i wielu innych.


Celem SGP jest


- zrzeszanie inżynierów i techników ze specjalności z zakresu geodezji i kartografii oraz innych określonych statutem,
- współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i produkcji, wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w zakresie bhp, ochrony pracy i zawodu, a ponadto szkolenia kadr,
- podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie właściwego poziomu etyki zawodowej członków Stowarzyszenia,
- popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych i ekonomicznych z dziedziny geodezji i kartografii,
- inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z zagranicą,
- reprezentowanie w kraju i za granicą inżynierów i techników zrzeszonych w SGP.