Skład Zarządu SGP w Rzeszowie:PREZES ZARZĄDU

Cisek Krzysztof


V-CE PREZES ZARZĄDU

Koprowicz Edward
Mazur Tomasz
Bosek Antoni


SEKRETARZ

Moskwa Irena


Z-CA SEKRETARZA

Superson Władysław


SKARBNIK

Fluda Andrzej


CZŁONEK

Urbanek Marek


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Grodzicka Józefa


Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Rzeszowie:


W okresie drugiej wojny światowej zawód geodezyjny poniósł ogromne straty. Geodeci przemierzyli wszystkie szlaki bojowe Wojska Polskiego na wschodzie i zachodzie, także stanowili ważne ogniwo walki podziemnej w kraju. Z chwilą wyzwolenia Polski, geodeci jako jedni z pierwszych w środowisku technicznym podjęli działalność zawodową, organizując służbę geodezyjną i kartograficzną, a także szkolnictwo zawodowe.

W atmosferze pełnej zapału i woli ofiarnego działania 20.03.1945 r. wznowił działalność Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszymi członkami i działaczami Związku, z terenu ówczesnego województwa rzeszowskiego byli: kol. kol. Józef Bieniasz, Wilhelm Chwałek, Franciszek Łukszo, Tadeusz Presz, Zygmunt Wierzyński, Jan Pańko, Karol Lipski i Kazimierz Tarajko. Oni to na przełomie 1946 i 1947 roku byli założycielami Oddziału Związku Mierniczych R.P. w Rzeszowie, którego przewodniczącym został kol. Józef Bieniasz. W pierwszych powojennych latach Oddział Związku zajmował się głównie problemami: organizacji wojewódzkiej służby geodezyjnej, kształceniem kadr geodezyjnych i kartograficznych, a także sprawami reformy rolnej.

Z inicjatywy członków związku, kol. kol. Józefa Barańskiego, Emila Pretoriusa i Franciszka Łukszo powołano w 1945 r. Wydział Mierniczy przy Państwowej Szkole Budownictwa w Jarosławiu, który później przekształcano kolejno w 2-letnie Liceum Miernicze, 3-letnie Gimnazjum Miernicze, Technikum Geodezyjne, a aktualnie Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska.

Doceniając aktywność Oddziału Związku, Zarząd Główny Naczelnej Organizacji Technicznej powierzył mu organizację swego Oddziału w Rzeszowie, który powołano 16 listopada 1950 roku. Oczywiście pierwszym członkiem Oddziału NOT był Oddział Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie. Z biegiem lat zmieniały się problemy i zadania, a także sam zawód mierniczego-geodety.

Na tle tych wydarzeń w 1953 r. Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej zmienił nazwę na Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP), organizację o charakterze naukowo-technicznym.

Działalność SGP koncentruje się wokół problematyki naukowo-technicznej, czego wyrazem są liczne konferencje i sympozja. Prowadzona dotychczas akcja szkolenia geodetów i kartografów systemem kursów przeradza się w system dokształcania mający głównie na celu podwyższanie kwalifikacji zawodowych geodetów i kartografów z uwagi na ciągły postęp techniczny.

Przy wydatnej pomocy finansowej i organizacyjnej SGP w dniu 27.04.1968 r. oddany zostaje do użytku Dom Technika w Rzeszowie. W składzie prezydium komitetu budowy był kol. Franciszek Łukszo, natomiast członkami tego komitetu byli kol. kol. Jan Pańko, Zygmunt Wierzyński i Kazimierz Tarajko. W tym roku również z inicjatywy Oddziału SGP powołano w Rzeszowie Punkt Konsultacyjny Wydziału Geodezyjnych Urządzeń Rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

W następnych latach SGP aktywnie uczestniczy w reformie służby geodezyjnej, dokonanej w pionie GUGiK i resorcie rolnictwa. Tylko dzięki działaniu i inicjatywie Oddziału powołano przy Państwowej Szkole Budownictwa w Rzeszowie Pomaturalną Szkołę Techniczną o kierunku geodezji i kartografii. W latach osiemdziesiątych na bazie PST rozpoczęło działalność Technikum Geodezyjne w Rzeszowie. W 1974 roku powołano Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych oraz Powiatowe Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych jako samodzielne jednostki organizacyjne.

Od 1.01.1975 r. GUGiK powołał Zjednoczenie Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych „GEOKART”, w skład którego weszło Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Rzeszowie, powstałe z połączenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wydziału Zamiejscowego Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii w Rzeszowie. W tym też roku wprowadzono nowy podział administracyjny kraju.

Początkowo Rzeszowski Oddział SGP objął swym działaniem cztery województwa, tj. krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie i tarnobrzeskie. Dopiero w maju 1977 r. powstał Oddział SGP w Krośnie, który swym działaniem obejmuje byłe województwo krośnieńskie.

Zarząd Główny SGP, doceniając możliwości organizacyjne Oddziału, powierzył mu organizację XXVI Zjazdu Delegatów SGP, który odbył się w dniach 7-8.05.1977 r. w Domu Technika w Rzeszowie.

Od 1984 roku Oddział podjął organizację postępowań kwalifikacyjnych, mających na celu zdobywanie uprawnień zawodowych przez geodetów i kartografów. Łącznie do tej pory przeprowadzono 31 takich postępowań, a uprawnienia zawodowe zdobyło ok.2500 geodetów i kartografów.

Dzięki tej działalności zawód geodezyjny w miarę szybko i bez dużych strat dostosował się do gospodarki rynkowej wprowadzonej w początkach lat 90-tych.

Wieloletnie wysiłki SGP w zakresie prawnych uregulowań działalności geodezyjnej i kartograficznej zaowocowały uchwaleniem ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Zmiany polityczne i ustrojowe dokonujące się w kraju w początkach lat dziewięćdziesiątych oraz kryzys gospodarczy doprowadziły do rozpadu dużych przedsiębiorstw geodezyjnych i likwidacji niektórych służb resortowych, co jednak nie doprowadziło do bezrobocia geodetów. Oddział Rzeszowski nieznacznie zmniejszył swoją liczebność, jednak jego istnienie nigdy nie było zagrożone.

XXXI Zjazd Delegatów obradujący w Białymstoku w 1992 r. uznał za celowe bronić jedności organizacyjnej Stowarzyszenia. Nieznacznie zmieniono statut, dostosowując go do nowej sytuacji.

W 1995 r. XXXII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu uchwalił „Kodeks etyki zawodowej geodety” którego autorem był między innymi Stanisław Górczyński - członek Rzeszowskiego Zarządu Oddziału SGP.

Aktualnie Oddział SGP w Rzeszowie składa się z 21 kół zakładowych, które zrzeszają 558 członków. Zarząd Oddziału swoje zadania realizuje przy pomocy sześciu komisji d/s: szkolenia, techniki, zawodu, imprez stowarzyszeniowych, funduszu pomocy koleżeńskiej, współpracy z seniorami.

Przy Zarządzie Oddziału działają - Oddziałowy Sąd Koleżeński i Komisja Rewizyjna. Po zakończeniu każdej kadencji Zarząd Oddziału składa sprawozdanie z działalności, które przyjmują kolejne Zgromadzenia Delegatów Oddziału SGP w Rzeszowie.

Na przestrzeni lat funkcje prezesów Zarządu Oddziału pełnili kolejno: kol. kol. Józef Bieniasz (1947-1949), Zygmunt Wierzyński (1950), Antoni Wojtyś (1951), Józef Bieniasz (1952-1953), Zygmunt Wierzyński (1954), Leopold Kiersnowski (1955), Kazimierz Tarajko (1956-1958), Witold Szymczyk (1959-1960), Kazimierz Tarajko (1961-1970), Emil Chmiel (1971-1976), Krzysztof Cisek (1977 - do chwili obecnej).

Na tle zarysu historycznego dziejów geodezji polskiej pokazano w możliwie największym skrócie rolę i działalność Zarządu Oddziału SGP.

Przez pół wieku oddział rzeszowski SGP wypracował swoisty klimat koleżeństwa, kontynuowania tradycji, które przejęte zostały od naszych niezapomnianych kolegów; Bieniasza, Pańki, Wierzyńskiego, Tarajki, Wojtysia, Łukszy, Krechela, Nawrockiego i wielu innych.


Celem SGP jest


- zrzeszanie inżynierów i techników ze specjalności z zakresu geodezji i kartografii oraz innych określonych statutem,
- współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i produkcji, wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w zakresie bhp, ochrony pracy i zawodu, a ponadto szkolenia kadr,
- podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie właściwego poziomu etyki zawodowej członków Stowarzyszenia,
- popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych i ekonomicznych z dziedziny geodezji i kartografii,
- inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z zagranicą,
- reprezentowanie w kraju i za granicą inżynierów i techników zrzeszonych w SGP.