• Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie Inżynierów i Techników Budownictwa

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. PCK 2
  35-060 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 852-13-89
  17 852-13-89
  e-mail:

  rzeszow.pzitb@gmail.com

  www:

  www.pzitb.rzeszow.pl

  Prezes zarządu: Bogusław Uchman

PZITB Kadencja 2020-2024PRZEWODNICZĄCY

Bogusław Uchman


Z-CY PRZEWODNICZĄCEGO

Lidia Buda-Ożóg
Jacek Gajda


SEKRETARZ

Marta Pociask


SKARBNIK

Sławomir Serafin


CZŁONKOWIE

Andrzej Gołąbek
Jarosław Mrozik
Jerzy Styś
Aleksander Szluz


Podstawowymi celami PZITB są:


- dbałość o właściwy poziom zawodowy, moralny etyczny oraz godność i solidarność zawodową swoich członków,
- integracja środowisk z branży budowlanej,
- ochrona praw zawodowych swoich członków,
- prezentowanie niezależnych opinii i ocen dotyczących budownictwa oraz szerzenie w społeczeństwie wiedzy o problemach budownictwa,
- organizowanie pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.


Realizacja celów PZITB następuje poprzez:


- działalność informacyjną dotyczącą budownictwa, w tym działalność wydawniczą oraz organizację ośrodków informacji technicznej,
- organizację szkoleń zawodowych, pokazów technicznych i wystaw, odczytów, konferencji na-ukowo-technicznych, seminariów oraz wyjazdów technicznych,
- organizację konkursów o tematyce budowlanej,
- współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat budownictwa,
- współpracę z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz izbami samorządu zawodowego,
- działalność w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego; udzielanie rekomendacji firmom w obszarze budownictwa,
- prowadzenie sądów polubownych w sprawach dotyczących działalności w budownictwie,
- opiekę nad młoda kadrą techniczną i seniorami PZITB,
- prowadzenie działalności integrującej środowisko techniczne w budownictwie.


W realizacji celów statutowych dotyczących budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska PZITB współdziała z organizacjami społecznymi, gospodarczymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami samorządu zawodowego.


PZITB oferuje usługi:Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych w zakresie:

- Sporządzania ekspertyz i opinii technicznych obiektów budowlanych
- Doradztwa technicznego i materiałowego
- Kontroli i technicznej oceny robót budowlanych
- Badań geologicznych podłoża gruntowego
- Okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy "Prawo budowlane" (przeglądy jednoroczne i pięcioletnie)
- Wycen nieruchomości i szkód
- Weryfikacji dokumentacji budowlanej
- Sporządzania:
• świadectw charakterystyki energetycznej budynków
• audytów energetycznych
- Kwalifikacji obiektów budowlanych do budynków bądź budowli zgodnie z przepisami Ustawy "Prawo budowlane" (w nawiązaniu do Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
- Opracowania Zakładowych Systemów Kontroli Produkcji Wyrobów Budowlanych

Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa w zakresie:

- Projektowania i inwentaryzacji obiektów budowlanych, nadzorów budowlanych
- Sporządzania i sprawdzania kosztorysów oraz rozliczania robót budowlanych
- Sporządzania planów b.i.o.z. wg wymogów "Prawa budowlanego"
- Udzielania rekomendacji firmom budowlanym
- Sprzedaż katalogów i wydawnictw obejmujących problematykę budowlaną oraz projektów budynków jednorodzinnych i gospodarczych
- Promocji technik i technologii budowlanych w formie szkoleń, ekspozycji wydawnictw technicznych, ogłoszeń internetowych, itp.
- Doradztwa dotyczącego zamówień publicznych

Ponadto w ramach Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa organizowane są kursy i szkolenia:

- Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane
- Specjalistyczne, podnoszące kwalifikacje zawodowe projektantów, rzeczoznawców, kadry kierowniczej wykonawstwa budowlanego, nadzoru technicznego (przedmiotem szkoleń są normy budowlane, warunki techniczne, przepisy Prawa budowlanego, itp.)
- W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców, kadry inżynieryjno-technicznej i nadzoru technicznego (w tym inwestorskiego), projektantów
- Kosztorysowania robót i usług budowlanych
- Specjalistyczne, zamknięte dla firm wg uzgodnionej tematyki


PZITB organizuje corocznie:


- Konkurs w zakresie budownictwa: Budowa Roku Podkarpacia
- Konkursy wybranych prac dyplomowych: absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej