• Naczelna Organizacja Techniczna
  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. Kopernika 1
  35-959 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 862-13-91
  17 853-44-29
  e-mail:

  fsntnot@poczta.onet.pl

  www:

  www.not-rzeszow.keep.pl


  Dyrektor biura NOT w Rzeszowie: mgr Bogdan Szupernak

Misja FSNT-NOT:Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.


Historia:Naczelna Organizacja Techniczna to organizacja, która reprezentuje i integruje społeczność techniczną oraz wzmacnia rolę środowiska technicznego w życiu społeczeństwa. W jej skład wchodzą stowarzyszenia naukowo-techniczne inżynierów i techników różnych branż. Tradycje ruchu stowarzyszeń polskich techników sięgają XIX wieku. Stowarzyszenia te zaczęły powstawać w wyniku rozwoju techniki i przemysłu w kraju.

W 1935 r. utworzono Naczelną Organizację Inżynierów Rzeczpospolitej Polskiej , a rok później Naczelną Organizację Stowarzyszeń Techników Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1950 roku z inicjatywy Oddziału Związku Mierniczych Rzeczpospolitej Polskiej (obecne Stowarzyszenie Geodetów Polskich) oraz na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej powołany został Oddział Wojewódzki NOT w Rzeszowie.

W skład nowego oddziału NOT weszły zaledwie cztery stowarzyszenia. Powstawały kolejne branżowe związki inżynierów i techników, które dążąc do scalenia i udoskonalenia swojej działalności pracowały na rzecz odbudowy i rozbudowy regionu. Obecnie istnieje wiele stowarzyszeń i tworzą one wspólnotę określoną jako FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO – TECHNICZNYCH – NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA.


Kalendarium:Rok 1919 - powstanie Stowarzyszenia Techników Polskich

Rok 1919 - powstanie Koła Techników przy Radzie Miasta Rzeszowa

Rok 1935 - powstała Naczelna Organizacja Inżynierów (NOI)

Rok 1938 - powstanie Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Me­chaników Polskich w WSK "PZL" w Rzeszowie

17.8.1938 - powstanie w Stalowej Woli Oddziału Stowarzyszenia Inżynie­rów i Techników Mechaników Polskich, którego działalnośćprzerwała wojna.

Rok 1945 - w Hucie "Stalowa Wola" zostaje zorganizowane Koło Zakła­dowe SIMP

12.12.1945 - powstała Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

12.06.1946 - powołanie Oddziału w Rzeszowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

13.08.1946 - powołanie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Sanoku

Sierpień 1946 - powołanie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Krośnie

23.03.1946 - powstanie i ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału Stowarzy­szenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Stalowej Woli

Rok 1946 - powstanie Oddziału Związku Mierniczych R.P. w Rzeszowie

Maj 1946 - powstanie w Cukrowni "Przeworsk" Koła Zakładowego Stowarzyszenia Pracowników Technicznych Przemysłu CukrownIczego

17.08.1947 - I Walne Zebranie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Tech­ników Komunikacji w Rzeszowie

Rok 1947 - powołanie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Gorlicach

1.04.1950 - powołanie Oddziału w Rzeszowie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

16.11.1950 - powołanie Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie

12.12. 1950 - wybory pierwszego Zarządu Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie

Rok 1950 - powstanie Biblioteki i czytelni NOT. Pierwszy księgozbiór ofiarowuje Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Rok 1951 - powstanie Oddziału w Przemyślu Stowarzyszenia Naukowo­Technicznego Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

4.02.1951 - powstanie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Rzeszowie

10.09.1951 - powstanie Oddziału w Krośnie Stowarzyszenia Włókienników Polskich

Rok 1951 - powstanie Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego przy Zakładach Chemicz­nych "Gamrat" w Jaśle, które w 1956 roku zostało przekształ­cone w Oddział SITPChem w Jaśle

Rok 1952 - powołanie Oddziału w Rzeszowie Stowarzyszenia Naukowo­Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa

29.06.1952 - powstanie Oddziału w Rzeszowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Rok 1953 - Związek Mierniczych RP przekształca się w Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Rzeszowie

Rok 1956 - powołanie Oddziału w Rzeszowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Rok 1956 - powołanie Oddziału w Rzeszowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Rok 1958 - powołanie w Rzeszowie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

18-20.09.1960 - XIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Rzeszowie

29.11.1962 - powołanie Oddziału w Rzeszowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

17.12.1963 - powołanie Oddziału w Rzeszowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

14-16.05.1967 - XX!XXXIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Tech­ników Mechaników Polskich w Rzeszowie

15.02.1968 - powołanie w Rzeszowie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

27.04.1968 - oddanie do użytku Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie.

27.04.1968 - wręczenie odznaki "Zasłużony dla województwa rzeszow­skiego" dla Oddziału Wojewódzkiego NOT w Rzeszowie.

Rok 1968 - wydanie I Monografii Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie

Rok 1968 - otwarcie Kawiarni-Klubu Technika NOT w Rzeszowie

Rok 1969 - nawiązanie współpracy z bratnią organizacją techniczną MTESz na Węgrzech

Rok 1970 - otwarcie w Domu Technika Instytutu Obróbki Skrawaniem

Rok 1970 - otwarcie w Domu Technika Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

Rok 1971 - powołanie Zespołu Tłumaczy Tekstów Technicznych prze­kształconego w 1975 roku w Zespół Usług Technicznych NOT w Rzeszowie

Rok 1972 - powołanie Oddziału w Rzeszowie Stowarzyszenia Technicz­nego Odlewników Polskich

Rok 1972 - powołanie Ośrodka Doskonalenia Kadr przy NOT w Rzeszowie

27.10.1972 - utworzenie Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Zakładach Magnezyto­wych w Ropczycach

Rok 1973 - powołanie Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Rzeszowie

Rok 1974 - powołanie Ośrodka Informacji Naukowo- Technicznej i Ekonomicznej NOT w Rzeszowie

Rok 1976 - wydzielenie się z Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Or­ganizacji Technicznej w Rzeszowie samodzielnych Oddzia­łów NOT w Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu

Rok 1978 - powołanie w Przemyślu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

Rok 1978 - powołanie w Krośnie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewiarstwa

28.02.1980 - powołanie w Krośnie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji

27.03.1980 - powołanie Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Krośnie

Rok 1986 - wmurowanie tablicy upamiętniającej oddanie do użytko­wania Domu Technika NOT w Rzeszowie

Rok 1988 - ufundowanie Sztandaru Oddziału w Rzeszowie Stowarzysze­nia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Rok 1989 - wmurowanie tablicy upamiętniającej rocznicę założenia Koła techników przy Radzie Miasta w Rzeszowie

Rok 1992 - uzyskanie osobowości prawnej przez Radę WojewódzkąFederacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Rzeszowie

3.10.1997 - wręczenie Sztandaru Oddziałowi w Rzeszowie Stowarzysze-. nia Inżynierów i Techników Komunikacji

Październik 1998 - uroczystość Jubileuszowa z okazji 60 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Grudzień 1998 - w oparciu o decyzję Krajowej Rady FSNT NOT w Warszawie ponowne przejęcie terenu po byłych Oddziałach Wojewódz­kich NOT w Krośnie i Przemyślu przez Radę Wojewódzką FSNT NOT w Rzeszowie

Wrzesień 1999 - XXXVIII Krajowy Zjazd w Rzeszowie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

31.12.1999 - zgodnie z decyzją Rady Krajowej FSNT NOT w Warsza­wie dokonanie zmiany nazwy na: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Rada w Rzeszowie.